VERKOOPVOORWAARDEN

EURO ENERGY RESOURCES B.V.

Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

zijn gedeponeerd bij de K.v.K.

ALGEMEEN

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en overeenkomsten, door ons aangeboden of gesloten, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.

OFFERTES

2 Onze offertes zijn vrijblijvend en ondeelbaar, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Orders zijn eerst na onze schriftelijke bevestiging voor ons bindend onverminderd de gebondenheid van de koper aan zijn order.

ASSORTIMENT

3 Euro Energy Resources BV maakt een tweeledig onderscheid in het assortiment:

A. Het Exclusieve Assortiment. Dit assortiment wordt slechts verkocht aan de erkende therapeuten, beroepsbeoefenaars en de groothandelaren in de gezondheidszorg met wie Euro Energy Resources BV een ‘Overeenkomst voor Exclusieve Verkoop’ is aangegaan.

B. Het Algemene Assortiment. Dit assortiment wordt verkocht aan particulieren.

AFNEMERS

4 Als afnemers komen slechts in aanmerking door de erkende therapeuten, beroepsbeoefenaars, groothandelaren in de gezondheidszorg en particulieren.

LEVERING

5 Als plaats van levering geldt, ongeacht of franco, f.o.b., c.i.f. of onder enig ander hiermede gelijk te stellen of vergelijkbaar beding is verkocht, de plaats waar de goederen in het schip, de wagon, de auto of ander middel van transport zijn geladen met de bestemming welke door ons met de koper is overeengekomen. Indien omtrent het transport niets is geregeld alsook indien de koper in gebreke blijft tijdig vervoer te stellen, geldt als plaats van levering de plaats waar de goederen zich op het tijdstip van de verkoop bevinden.

6 Ingeval de koper in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, zijn wij gerechtigd ofwel de overeenkomst onmiddellijk ingaand als ontbonden te beschouwen, ofwel de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen, alles onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

7 Indien goederen, die voor aflevering gereed zijn, door omstandigheden, onafhankelijk van onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, zijn wij gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan en de volledige koopprijs opeisbaar te stellen.

8 Onze leveringstermijnen gelden bij benadering. Wij aanvaarden te dezer zake generlei aansprakelijkheid. De koper zal niet gerechtigd zijn op grond van overschrijding der leveringstermijnen ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

9 Wij zijn gerechtigd een bestelling in gedeelten te leveren.

DOORVERKOOP

10 De door Euro Energy Resources BV geleverde goederen mogen door de geadresseerde beroepsbeoefenaar uitsluitend aan de eindverbruikers voor hun persoonlijke behoefte verkocht worden. Dit betekent o.a. dat het de beroepsbeoefenaar verboden is de goederen door te leveren aan een andere beroepsbeoefenaar.

TRANSPORT

11 Tenzij anders overeengekomen verzorgen wij het transport. Het transportrisico berust echter bij de koper. Voor wanprestatie van de vervoerder zijn wij in geen geval aansprakelijk. Wij zijn volledig gekweten, indien wij onze eventuele rechten jegens de vervoerder aan de koper overdragen.

EMBALLAGE- EN VERPAKKINGSMIDDELEN

12 Alle van onszelf afkomstige emballage- en verpakkingsmiddelen kunnen aan ons worden teruggegeven.

PRIJZEN

13 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gelden de prijzen als vermeld in de laatste prijscourant. Onze prijzen zijn exclusief B.T.W.

HANDHAVING VASTGESTELDE PRIJS

14 De koper verbindt zich tegenover Euro Energy Resources BV de produkten uitsluitend tegen de door Euro Energy Resources BV vastgestelde consumentenprijs volgens de laatste prijscourant aan het publiek aan te bieden, te verkopen of te leveren of te doen aanbieden.

BETALING

15 Betaling van het volledige factuurbedrag, zonder korting, dient plaats te vinden te Winschoten, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling na 30 dagen zijn wij gerechtigd de koper over het volle bedrag van onze factuur vanaf de factuurdatum een rente in rekening te brengen van 11/2% per maand. Ingeval van niet tijdige betaling komen de incassokosten - zowel de gerechtelijke als de buiten-gerechtelijke - deze lasten gefixeerd op 15% van het opeisbare bedrag, voor de rekening van de koper. Indien vóór of tijdens de uitvoering der overeenkomst een wijziging in de valuta/wisselkoers optreedt, zijn wij gerechtigd de voor ons nadelige koerswijzigingen aan de koper in rekening te brengen. Bij betaling binnen 8 dagen mag de kredietbeperking worden afgetrokken. Het btw-bedrag dient ongewijzigd aan ons overgemaakt te worden indien u de kredietbeperking aftrekt.

NB: Op last van de afdeling Omzetbelasting van de dienst der directe belastingen zijn wij verplicht btw te berekenen over nettobedrag + kredietbeperking + porto en eventueel andere bijkomende kosten.

16 Ingeval de koper ingebreke mocht blijven met de prompte betaling en enig opeisbaar bedrag, zullen wij gerechtigd zijn onmiddellijk ingaand verdere leveranties aan de koper op te schorten of te staken, zulks onverminderd ons recht op schadevergoeding ingevolge de wet.

17 Wij zijn ten allen tijde gerechtigd, ook nadat een bestelling in uitvoering is genomen en/of indien een krediet is bedongen, alvorens te leveren, van de koper te verlangen dat deze voor zijn betalingsverplichtingen zekerheid stelt. Weigering van de koper om zodanige zekerheid te stellen, geeft ons het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding ingevolge de wet.

OVERMACHT

18 Ingeval wij door overmacht verhinderd zijn te leveren, zijn wij gerechtigd des verkiezend ofwel de overeengekomen leveringstermijnen te verlengen met de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst resp. het niet uitgevoerde deel daarvan te annuleren.

19 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid tengevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals b.v. oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring en inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen of verpakkingsmateriaal, stagnatie in het vervoer, storende wettelijke bepalingen, beperkingen van de invoer of andere bepalingen van overheidswege, alles ongeacht of deze omstandigheid zich voordoet in ons eigen bedrijf, danwel in enig ander bedrijf dat door ons bij de uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is betrokken.

RECLAME

20 Eventuele reclame op geleverde goederen door de koper is mogelijk, echter uitsluitend voor zover deze, binnen 8 dagen na de lossing op de overeengekomen plaats van aflevering bij aangetekend schrijven is aangemeld.

21 Voor de kwaliteit der goederen is beslissend de toestand waarin de goederen zich bevonden op het moment van de verscheping resp. inlading. Ingeval dat een reclame door ons gegrond bevonden wordt, hebben wij - met uitsluiting van alle rechten ter zake van schadevergoeding resp. ontbinding van de zijde van de koper - uitsluitend de verplichting, naar onze keuze, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen en van verdere levering af te zien, ofwel kosteloos in vervanging van de ondeugdelijk bevonden goederen te voorzien, ofwel de goederen tegen een redelijke prijsreductie aan de koper te laten. De koper zal ons tegen aanspraken van derden dienen te vrijwaren.

22 Breuk, foutieve leveringen en/of manco’s dienen binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen bij Euro Energy Resources BV te zijn gemeld.

RUIL- EN RETOURREGELING

23 Het retourneren van artikelen kan uitsluitend plaatsvinden na telefonisch overleg vooraf en onze toestemming.

24 Uitsluitend de retournering van artikelen die rechtstreeks van Euro Energy Resources BV zijn betrokken wordt gehonoreerd.

25 Alleen volledige, ongeschonden verpakkingen komen in aanmerking.

26 Goederen met een houdbaarheid langer dan 1 jaar kunnen niet worden geretourneerd of gecrediteerd.

27 Euro Energy Resources BV verplicht zich om geen producten te leveren waarvan de houdbaarheidsdatum binnen 4 maanden zal verlopen.

28 Behoudens het bepaalde in de artikelen

24 tot en met 29 worden geen goederen retour genomen.

AANSPRAKELIJKHEID

29 Behoudens opzet of grove schuld aan onze kant zijn wij voor schade, veroorzaakt door de geleverde goederen niet aansprakelijk, tenzij de goederen schade veroorzaken aan andere zaken die door de koper/ niet-eindgebruiker hoofdzakelijk in de privésfeer worden gebruikt.

30 In geval enige schade als gevolg van een door ons geleverd product ter kennis van de koper / niet-eindgebruiker komt, dient deze ons daarvan binnen 8 dagen schriftelijk op de hoogte te brengen bij gebreke waarvan onze verplichting tot vergoeding van de schade waarvan de koper / niet-eindgebruiker aansprakelijk is gesteld, vervalt.

31 Wanneer tijdige melding plaatsvindt zijn wij jegens de koper / niet-eindgebruiker alleen tot schadevergoeding gehouden als onze koper aantoont dat bij ons sprake is geweest van opzet of grove schuld.

32 Euro Energy Resources BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen indien een detaillist een door Euro Energy Resources BV in de handel te brengen product met een verkeerd advies aan de eindgebruiker verkoopt. In zulk een geval vrijwaart de detaillist Euro Energy Resources BV voor de aanspraken van derden.

33 De koper is op straffe van verval van zijn eventuele rechten op schadevergoeding jegens ons gehouden zijn afnemers /niet-

eindgebruikers zonodig in de vorm van een kettingbeding te verplichten tot schademelding aan ons binnen 8 dagen, op te nemen in zijn overeenkomsten met zijn afnemers.

34 Met betrekking tot door ons gekochte goederen zijn wij jegens de producent alleen gehouden tot vergoeding van schade die is veroorzaakt door deze goederen en waarvoor de producent aansprakelijk is, als de producent aantoont dat bij ons sprake is geweest van opzet of grove schuld.

EIGENDOM

35 Zolang de geleverde goederen met alle bijkomende kosten en verrekeningsposten niet integraal door de koper zijn betaald, blijven de goederen ons eigendom. Ingeval de koper een door de regering erkende groothandelaar is, zal de koper verplicht zijn, ingeval de goederen door hem aan derden zijn doorgeleverd, om op de eerste daartoe strekkende aanmaning, al zijn rechten te dezer zake jegens die derden aan ons te verpanden voor al hetgeen wij alsdan te vorderen mochten hebben van de koper.

GESCHILLEN

36 Alle geschillen, welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst mochten ontstaan, zullen, voor zover de wet niet dwingend anders voorschrijft, met uitsluiting van iedere andere rechter aanhangig gemaakt worden bij de ter zake van het geschil bevoegde rechter te Groningen en bij de Kantonrechter te Winschoten, tenzij wij mochten verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere ter zake van het geschil bevoegde rechter. Als wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, is de koper gerechtigd voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen, mits de koper dit uiterlijk één maand na deze schriftelijke mededeling aan ons heeft kenbaar gemaakt.

SLOTBEPALING

37 De verkoopvoorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen ons en de koper. Een verwijzing van koper naar eigen voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

38 Op al onze transacties is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.


Druk- en zetfouten voorbehouden.

banner3.jpg